Otisak

ASCO Bosnia d.o.o.
Mahovljani b.b.
78250 Laktaši
Bosnia and Herzegovina

Tel.: +387 65 431 893

Web: http://ascotec.eu
Mail: office@ascotec.eu

Komercijalni menadžment: Andreas Grower
Stručna grana: Tehnologija metala za metal i mašinstvo

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Sadržaj online ponude

Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija datih na našoj web stranici. Tužbe prema autoru u vezi s materijalnom ili nematerijalnom štetom uzrokovanom upotrebom ili nekorištenjem datih informacija ili korištenjem netačnih i nepotpunih informacija su u osnovi isključene, osim ako se može dokazati da je autor djelovao namjerno ili s krajnjom nepažnjom. Greška postoji.

Sve ponude su neobavezujuće. Autor izričito zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova stranica ili cjelokupne ponude bez posebne obavijesti ili da privremeno ili trajno obustavi objavljivanje.

Reference i linkovi

U slučaju direktnih ili indirektnih referenci na vanjske web stranice (“hiperveze”) koje se nalaze izvan autorovog područja odgovornosti, obaveza odgovornosti bi stupila na snagu samo u slučaju kada je autor upoznat sa sadržajem i da bi biti tehnički moguće i razumno za njega da spriječi korištenje u slučaju nezakonitog sadržaja.

Autor ovime izričito izjavljuje da u vrijeme kreiranja linka na povezanim stranicama nije bio prepoznatljiv nezakonit sadržaj. Autor nema utjecaja na sadašnji i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih/povezanih stranica. Stoga se ovim izričito ograđuje od svih sadržaja na svim povezanim/povezanim stranicama koji su promijenjeni nakon kreiranja linka. Ova izjava se odnosi na sve linkove i reference postavljene unutar vlastite web stranice autora, kao i na unose trećih strana u knjige gostiju koje je postavio autor, forume za diskusiju, direktorije linkova, mailing liste i sve druge oblike baza podataka čijem se sadržaju može pristupiti. spolja. Za nezakonit, netačan ili nekompletan sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili nekorištenjem takvih informacija, odgovoran je isključivo provajder stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja se samo poziva na dotičnu publikaciju putem linkova.

Zakon o autorskim pravima i žigovima

Autor nastoji da poštuje autorska prava na slike, grafiku, audio dokumente, video sekvence i tekstove koji se koriste u svim publikacijama, da koristi slike, grafike, audio dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam kreirao ili da koristi grafiku bez licence , audio dokumenti, video sekvence i tekstovi .

Svi nazivi robnih marki i žigovi koji se spominju na web stranici i eventualno zaštićeni od trećih strana podliježu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o žigovima i vlasničkim pravima odgovarajućih registrovanih vlasnika. Zaključak da žigovi nisu zaštićeni pravima trećih lica ne treba se izvoditi na osnovu njihovog samo spominjanja!

Autorska prava za objavljene objekte koje je kreirao autor ostaju isključivo na autoru stranica. Reprodukcija ili upotreba takvih grafika, audio dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljena bez izričitog pristanka autora.